Regulamin

REGULAMIN SERWISU

CLIMATSTORE – OGÓLNOPOLSKA BAZA INSTALATORÓW

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego https://baza.climatstore.pl/  którego właścicielem oraz administratorem jest Gas Confection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, KRS: 0000614829, NIP: 8272309715, REGON: 364273820.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników jest w pełni dobrowolne oraz darmowe.

II. PODSTAWOWE DEFINICJE

 1. Baza Instalatorów – jest to prowadzony przez CLIMATSTORE rejestr serwisantów (Instalatorów) z całej polski, którzy postanowili dołączyć do rejestru. Rejestr serwisantów jest dostępny dla nieograniczonego grona Użytkowników Serwisu, celem zapewnienia kliebazantom indywidualnym możliwości szybkiego wyszukania fachowca (Instalatora) ze swojej okolicy, zaś Instalatorom możliwości reklamowania swoich usług.
 2. CLIMATSTORE – Gas Confection spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, KRS: 0000614829, NIP: 8272309715, REGON: 364273820.
 3. Instalator – podmiot trudniący się w ramach wykonywanej działalności gospodarczej świadczeniem usług w zakresie serwisu urządzeń: klimatyzacji, pomp ciepła, fotowoltaiki lub/i wentylacji.
 4. Mapa Instalatorów – funkcjonalność Serwisu pozwalająca na wyszukanie Instalatora w Bazie Instalatorów poprzez wprowadzenie w oknie wyszukiwania miejscowości, kodu pocztowego lub adresu, dostępna pod adresem https://baza.climatstore.pl/mapa.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady korzystania z serwisu internetowego https://baza.climatstore.pl/.
 6. Polityka Prywatności – zasady gromadzenie i przetwarzanie danych Użytkowników serwisu w tym polityka dotyczącą plików cookie oraz hostingu dostępne są pod adresem https://baza.climatstore.pl/polityka-prywatnosci/.
 7. Serwis – niniejszy serwis internetowy https://baza.climatstore.pl/.
 8. Użytkownik – każdy podmiot korzystający z Serwisu.

III. RODZAJE I ZAKRES USŁUG  

 1. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku, Serwis oferuje Instalatorom darmową reklamę, a klientom indywidualnym możliwość szybkiego wyszukania fachowca ze swojej okolicy.
 2. Instalator ma możliwość bezpłatnej rejestracji w Bazie Instalatorów.
 3. Celem dokonania rejestracji w Bazie Instalatorów:
 4. Instalator składa stosowny wniosek poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego w Serwisie, w którym podaje następujące dane: Imię, Nazwisko, nazwę swojej firmy, numer NIP, numer telefonu, adres e-mail, adres strony internetowej (jeżeli dotyczy), adres pod którym prowadzi działalność gospodarczą (ulica, numer domu/lokalu, miejscowość, kod pocztowy oraz województwo) oraz zaznacza branże w których Instalator oferuje swoje usługi (klimatyzacja, pompy ciepła, fotowoltaika, wentylacja);
 5. Po wypełnieniu formularza rejestracji, CLIMATSTORE dokonuje weryfikacji wniosku pod kątem zakresu oraz wiarygodności i poprawności podanych danych;
 6. Po pozytywnej weryfikacji wniosku, CLIMATSTORE dokonuje wpisu Instalatora do Bazy Instalatorów uwidaczniając go na mapie instalatorów dostępnej w Serwisie.
 7. Celem skorzystania z Mapy Instalatorów dostępnej w Serwisie:
 8. Użytkownik wybiera na stronie Serwisu funkcjonalność „Wyszukaj instalatora”, co przekierowuje Użytkownika do Mapy Instalatorów;
 9. następnie Użytkownik wpisuje w polu wyszukiwania nazwę swojej miejscowości, kod pocztowy lub adres celem uwidocznienia na mapie Instalatorów dostępnych w danym obszarze mapy.
 10. Rejestracja w Bazie Instalatorów oraz korzystanie przez Użytkowników z Mapy Instalatorów dostępnej w Serwisie jest w pełni darmowe.

IV. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Informacje dotyczące Instalatorów dostępne na Mapie Instalatorów pochodzą z danych udostępnianych przez Instalatora we wniosku o dokonanie rejestracji w Bazie Instalatorów. CLIMATSTORE nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za prawdziwość i poprawność danych jakie Instalatorzy podają we wniosku rejestracyjnym. Niezależnie od tego, CLIMATSTORE na etapie rejestracji dokłada wszelkich starań celem wyeliminowania wniosków zawierających nieprawdziwe/wadliwe dane podane przez Instalatora.
 2. CLIMATSTORE w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Serwisu w szczególności z uwagi na niekompatybilnością Serwisu z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
 3. CLIMATSTORE zastrzega sobie prawo do zarządzania czasowych przerw w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności w przypadku konieczności przeprowadzenia napraw, konserwacji, modernizacji lub rozbudowy systemów obsługujących Serwis.

V. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. W celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu niezbędne są: urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Włączona obsługa plików cookies.
 2. Użytkownikami Serwisu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Warunkiem dopuszczalności złożenia wniosku o wpis do Bazy Instalatorów jest prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie serwisu urządzeń: klimatyzacji, pomp ciepła, fotowoltaiki lub/i wentylacji.
 4. Warunkiem skutecznej rejestracji jest wyrażenie przez Instalatora niezbędnych zgód na:
 5. przetwarzanie przez CLIMATSTORE wszelkich informacji podanych w formularzu rejestracyjnym, w tym na przetwarzanie danych osobowych celem umożliwienia Użytkownikom wyszukania Instalatora w Bazie instalatorów;
 6. przetwarzanie przez CLIMATSTORE danych osobowych celem umożliwienia CLIMATSTORE przesyłania do Instalatora informacji handlowych w tym newslettera;
 7. używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego tj. otrzymywania od CLIMATSTORE informacji handlowych drogą elektroniczną – na podany podczas rejestracji przez Instalatora adres e-mail oraz numer telefonu – w tym wiadomości newsletter oraz ofert specjalnych na produkty dostępne w ofercie CLIMATSTORE.
 8. Warunkiem skutecznej rejestracji w Bazie Instalatorów jest zapoznanie się i akceptacja przez Instalatora Regulaminu oraz Polityki Prywatności Serwisu.
 9. Zgody wskazane w pkt V ust. 4 lit a)-c) oraz ust. 5 mogą zostać w dowolnej chwili cofnięte przez Użytkownika. W tym celu Użytkownik przesyła do CLIMATSTORE odpowiednie oświadczenie o cofnięciu udzielonych zgód na adres: rodo@gasconfection.pl.
 10. Wszelkie informacje przekazane przez Użytkownika w procesie rejestracji w Bazie Instalatorów są przetwarzane przez CLIMATSTORE w celu udostępnienia na Mapie Instalatorów danych o danym Instalatorze oraz świadczonych przez niego usługach, jak też w celu przesyłania Instalatorom informacji handlowych dotyczących oferowanych usług, w tym w szczególności przedstawienia oferty i zakresu świadczonych usług CLIMATSTORE.
 11. Z uwagi na nieodpłatny charakter usług oferowanych przez Serwis, CLIMATSTORE zastrzega, że:
 12. udostępnienie Użytkownikowi możliwości skorzystania z Mapy Instalatorów posiada jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa w tym ustawy Kodeks cywilny.
 13. Instalator poprzez wypełnienie formularza rejestracji za pomocą Serwisu, nie zawiera z CLIMATSTORE umowy o świadczenie usług, zlecenia czy innej umowy przewidzianej przepisami ustawy Kodeks cywilny lub dopuszczalnej na tle obowiązujących przepisów prawa rodzącej po stronie CLIMATSTORE względem Instalatora zobowiązania, ponad obowiązki wskazane w Regulaminie;
 14. CLIMATSTORE zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji podmiotu w Bazie Instalatorów bez podawania przyczyny odmowy, gdzie w szczególności (lecz niewyłącznie) odmowa rejestracji podyktowana jest powzięciem wątpliwości co do prawdziwości/poprawności danych podanych w formularzu rejestracyjnym, podaniu niewystarczającej ilości danych niezbędnych do umieszczenia w Bazie Instalatorów, lub świadczeniu usług innych, niż serwis urządzeń: klimatyzacji, pomp ciepła, fotowoltaiki lub/i wentylacji. W przypadku odmowy rejestracji w Bazie Instalatorów, podmiotowi, który złożył wniosek o rejestrację nie przysługują względem CLIMATSTORE żadne roszczenia, niezależnie od przyjętej podstawy prawnej za wyjątkiem wskazanych w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 15. CLIMATSTORE jest uprawnione do weryfikacji wniosku o rejestrację w Bazie Instalatorów oraz wpisu Instalatora do bazy w dowolnie wybranym przez siebie czasie bez jakichkolwiek ograniczeń i wiążących terminów w tym zakresie. Instalator nie jest uprawniony do wyznaczenia CLIMATSTORE wiążącego terminu, w którym CLIMATSTORE byłoby obowiązane do weryfikacji wniosku o rejestrację w Bazie Instalatorów oraz wpisu Instalatora do bazy;
 16. CLIMATSTORE jest uprawnione do usunięcia Instalatora z Bazy Instalatorów w dowolnym czasie oraz bez podawania przyczyny usunięcia, w szczególności w wypadku cofnięcia przez Instalatora zgód wyrażonych na etapie wypełniania wniosku o rejestrację w Bazie Instalatorów.
 17. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu masowego lub zorganizowanego pozyskiwania danych o Instalatorach wykraczającego poza zwykłe kontakty handlowe pomiędzy klientem indywidualnym a Instalatorem, w szczególności w celu przekazywania ich podmiotom lub osobom trzecim. Dane Serwisu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu, nie mogą służyć do stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, ani nie mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 18. Działania niezgodne z Regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę CLIMATSTORE.

VI. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie dane jakie podaje w formularzu rejestracyjnym celem umieszczenia go w Bazie Instalatorów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.

VII. PRAWO DO ZMIANY DANYCH ORAZ WYKREŚLENIA Z BAZY INSTALATORÓW

 1. Użytkownik wpisany do Bazy Instalatorów, jest uprawniony do żądania w każdej chwili usunięcia przez CLIMATSTORE wszelkich danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym. W tym celu Użytkownik przesyła do CLIMATSTORE odpowiednie oświadczenie o żądaniu usunięcia przekazanych informacji na adres: rodo@gasconfection.pl. Po otrzymaniu stosownego oświadczenia, CLIMATSTORE niezwłocznie usunie Użytkownika z Bazy Instalatorów.
 2. Użytkownik wpisany do Bazy Instalatorów, jest uprawniony w każdej chwili do żądania sprostowania lub zmiany wszelkich danych przekazanych w formularzu rejestracyjnym. W tym celu Użytkownik przesyła do CLIMATSTORE odpowiednie oświadczenie o żądaniu sprostowania lub zmiany przekazanych informacji na adres: rodo@gasconfection.pl. Po otrzymaniu stosownego oświadczenia, CLIMATSTORE niezwłocznie dokona sprostowania lub zmiany danych widniejących w Bazie Instalatorów.

VIII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do składania reklamacji dotyczących funkcjonowania Serwisu.
 2. Reklamacje powinny być składane w formie elektronicznej na adres e-mail: baza@climatstore.eu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania przez CLIMATSTORE.
 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać wskazanie imienia i nazwiska Użytkownika, który składa reklamację, szczegółowe określenie czego dotyczy reklamacja oraz sprecyzowanie, jakie rozwiązanie byłoby dla Użytkownika satysfakcjonujące.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie odesłana na adres poczty elektronicznej, z którego została wysłana reklamacja lub na inny podany przez Użytkownika.

IX. ZMIANY REGULAMINU

 1. CLIMATSTORE zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym czasie.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane w przyszłości będą publikowane w Serwisie, o którym Użytkownik zostanie zawiadomiony w drodze pojawiającego się okna (pop-up window), jak również poprzez przesłanie stosownej informacji w formie wiadomości email do Instalatorów zarejestrowanych w Bazie Instalatorów.
 3. Informacja powyższa będzie utrzymana na stronie Serwisu przez okres, co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.

X. PRAWA AUTORSKE I INNE PRAWA CLIMATSTORE

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego wszystkich elementów (w tym w szczególności oprogramowania, układu funkcjonalnego, elementów graficznych, baz danych i utworów prezentowanych w ramach Serwisu), za wyjątkiem treści pochodzących od i rozpowszechnianych przez Użytkowników Serwisu, należą do CLIMATSTORE i podlegają ochronie prawnej.
 2. Korzystanie z Serwisu przez Użytkowników nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy Serwisu bez zgody CLIMATSTORE wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności mogą korzystać z elementów Serwisu (w tym utworów udostępnionych w jego ramach) wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego (tzw. dozwolony użytek), chyba że co innego wynika z właściwych przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 3. W celu uniknięcia wątpliwości, niezależnie od innych zastrzeżeń zawartych w Regulaminie, CLIMATSTORE zastrzega, że bez jej zgody wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności, zabronione jest dalsze rozpowszechnianie dowolnych treści pochodzących z Serwisu, wyrażonych w jakiejkolwiek formie.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Korzystając z Serwisu Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i w pełni go akceptuje zobowiązując się do jego przestrzegania.
 2. W sytuacji, gdyby jakiekolwiek postanowienia Regulaminu okazały się nieważne lub bezskuteczne nie będzie to miało wpływu na ważność pozostałych postanowień. Bezskuteczne postanowienia będą niezwłocznie zastąpione nowymi skutecznymi postanowieniami, które w największym możliwym stopniu odpowiadają ekonomicznemu znaczeniu, intencji stron, jak również celowi postanowień bezskutecznych.
 3. Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.09.2022 roku.